×

Potrebujete pomoc?

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať počas našej pracovnej doby:

 • Pondelok - Piatok

  8:00 - 17:00 hod.

Kontaktujte nás

Online formulár

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ ste nakupujúcim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom nášho webu www.onlinerelax.sk, zverujete nám vaše osobné údaje a my ako prevádzkovateľ venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť a zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa so základnými zásadami v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov), aké osobné údaje spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi s účinnosťou od 25.5.2018:

 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie GDPR")

Kto je prevádzkovateľom?

Sme spoločnosť UMP SK, s.r.o., IČO 36 576 875, so sídlom Pri prachárni 18, Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 14633/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich osobných údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel.čísle:+421 905 875 558 alebo na e-maile: relaxmarket@relaxmarke.sk.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné, aby sme mohli:

 • poskytovať naše produkty a za týmto účelom spracúvať osobné údaje našich klientov, dodávateľov, obchodných partnerov, zamestnancov a ďalších osôb;
 • plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti;
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

***  AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A NA AKÉ ÚČELY  ***

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu a dodanie tovaru

Spoločnosť UMP SK, s.r.o., spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu„https://onlinerelax.sk/shop/“a jeho doručenia nasledovné osobné údaje zákazníka:

Meno a Priezvisko, E-mailová adresa, Telefónne číslo, Fakturačná adresa, Doručovacia adresa, (ulica, mesto, PSČ, Štát, Kraj),IP adresa, cookies, údaje súvisiace s platbou za tovar.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar, najviac však po dobu 10 rokov od poslednej objednávky.

Registrácia a prihlásenie do e-shopu

Spoločnosť UMP SK, s.r.o., spracúva na účely registrácie a prihlásenia do e-shopu „https://onlinerelax.sk/shop/“nasledovné osobné údaje:

E-mailová adresa,IP adresa, cookies.

Právnym základom spracúvania osobných údajov ječlánok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený vykonaním registrácie.Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie a možnosti prihlasovania sa do e-shopu.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie alebo do zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osoby.

Používanie web stránky / webovej lokality

Spoločnosť UMP SK, s.r.o., spracúva na účely používania webovej lokality „https://onlinerelax.sk/“ nasledovné osobné údaje:

IP adresa, cookies a GoogleAnalytics.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený odkliknutím tlačidla súhlasím s používaním cookies priamo na webovej lokalite.

Cookies– sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie web stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie.

Naše webové stránky používajú súbory cookies najmä na účely základného / všeobecného merania návštevnosti. Pomáhajú nám tiež lepšie pochopiť správanie návštevníkov našich web stránok. Aj keď sú informácie zhromažďované pomocou cookies a ďalších podobných technológií typicky neosobnej povahy, tak v rozsahu, v ktorom sú adresy IP (Internet Protocol) a podobné identifikátory považované za osobné údaje, zachádzame s týmito identifikátormi ako s osobnými údajmi.

Súbory cookie môžu byť dočasné alebo trvalé v závislosti od toho, ako dlho sú používané. Dočasné súbory cookie sa vymažú po zatvorení prehliadača, trvalé súbory cookie zostanú v zariadení používateľa počas vopred definovaného obdobia.

GoogleAnalytics – patrí medzi analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti webovej lokality. Táto funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. Používajú sa trvalé súbory cookie, nástroj zabezpečuje tretia strana.

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte. V rámci implementovaných nástrojov tretích strán môžu byť použité súbory cookie, na ktoré nemáme vplyv a ich uloženie i spracovanie prebieha mimo akejkoľvek možnosti ovplyvnenia.

***  ODHLÁSENIE ZO ZASIELANIA NEWSLETTEROV A OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ  ***

Našee-maily s prebiehajúcimi akciami, článkami, inšpiráciami či produktmi a službami vám zasielame pokiaľ ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ ešte nie ste našim zákazníkom, zasielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 

***  POUŽITIE AUTOMATIZOVANÉHO INDIVIDUÁLNEHO ROZHODOVANIA  ***

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

***  VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV  ***

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte ako dotknutá osoba svoje práva:

Právo na informácie– máte právo na informácie podľa zásad GDPR, ktoré sú stručne zhrnuté na tejto stránke.

Právo na prístup k údajom–mate právo vedieť, či a aké vaše osobné údaje spracúvame. Pokiaľ to tak je, môžete požiadať o prístup k týmto údajom, my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie (zabudnutie) – mate právo, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame boli v niektorých prípadoch vymazané. Údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ sú splnené niektoré z nasledujúcich okolností:

Spracúvanie už nie je potrebné na účel, pre ktorý sme ich získali.

Odvolaním súhlasu na spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu, ktorým ste nám už v minulosti udelili. Pokiaľ však spracúvame tie isté osobné údaje aj na inom právnom základe, ako je váš súhlas, máme právo ich naďalej spracúvať na tomto právnom základe.

Právo na obmedzenie spracúvania – môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše osobné údaje nepresne, domnievate sa, že spracúvanie vašich osobných údajov je protizákonné, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo pokiaľ ste ako dotknutá osoba vzniesli námietku voči spracúvaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov a to až do overenia, či naše oprávnené dôvody ako prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na sídle spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 32313214.

***  POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM  ***

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere. V postavení ako sprostredkovateľa môžeme Vaše osobnéúdaje sprístupňovať iným osobám ako našim oprávneným zamestnancom len v prípade, ak nám do dovoľuje zmluva s vami ako dotknutou osobou, s vašim súhlasom alebo ak nám taká povinnosť vyplýva z právnych predpisov a to všetko vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Dotknutej osoby tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka.

Vzávislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností patria medzi typických príjemcov Vašich osobných údajov:

 • prepravné spoločnosti: Slovenská pošta a.s,

Partizánska cesta 9,

975 99 Banská Bystrica

GLS GeneralLogisticsSystems Slovakia s.r.o.

Lieskovská cesta 13

962 21 Zvolen

 • daňový úrad,
 • slovenská obchodná inšpekcia,
 • poskytovateľov analytických a hostingových služieb .

***  ZASIELANIE ÚDAJOV MIMO EÚ  ***

Vaše osobné údaje neodovzdávame do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru.

HORE